Niemand zal durven ontkennen dat het bloemenuurwerk, in het Leopoldpark, een der meest gefotografeerde plaatsen is uit onze stad. Honderden en honderden toeristen verdringen zich voor dit enig mooie kunstwerk om zich er mede te laten vereeuwigen.
Sedert “ La Belle Epoque” zijn de bloemenmozaïeken een ware specialiteit van de Oostendse beplantingsdiensten.

Een beetje geschiedenis


De mozaïeken van de Leopold II laan, het Marie Joséplein, het Leopold I plein, de Koninginnelaan en de beide pleintjes voor de St. Petrus en Pauluskerk ( spijtig genoeg momenteel verdwenen) en de St. Jozefskerk vormen, samen met het bloemenuurwerk in het Leopoldpark, het bewijs van gedegen en hoogstaand vakmanschap.


Zij helpen propaganda maken voor onze stad en zij verdienen tenvolle de bewonderende blikken van de talrijke vreemdelingen die onze stad bezoeken.


Het Oostends bloemenuurwerk, dat reeds meer dan vijfig jaar bestaat, vormt een der toeristische trekpleisters van onze stad, maar het is geen Oostends monopolie. Er zijn er inderdaad meerdere, zij het dan niet van het royale Oostendse formaat. Den Haag, Nijmegen, Toronto, Johannnesburg, Westcliff on Sea, Southend on sea, Blackpool, Edingburg, Santa Cruz de Tenerife, Génève, Le Mans, Greiz zijn onder meer steden die er een bloemenuurwerk op nahouden.Voordat de vraag van de heer Vanhabost vaste vorm had verkregen was de glooiïng van het Leopoldpark reeds omgetoverd tot een mooi versierde plaats. Aldaar waren dan ook bewonderenswaardige bloemenmozaïken te zien geweest, zoals bvb. in :


1923 : de zeer prachtige versiering ter gelegenheid van de voltooiïng der werken voor
de installatie van het Bocqwater ;
1927 : de zeer fraai bebloemde welkomstgroet ter gelegenheid van de Rotaryfeesten;
1930 : de meer sobere, maar daarom niet minder indrukwekkende mozaïken bij de
feestelijkheden naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van België.
1931 : het bloemenmotief waarbij de drie Belgische Koningen werden gehuldigd.

Door bovenstaande bewerkingen werd de heer Collard, de eerste direkteur van de Stedelijke Beplantingsdienst, aangesteld op 28 januari 1926, wiens enorme vakkennis een liefde voor de bloemen en planten algemeen geprezen en gewaardeerd werd, gefascineerd door de gedachte aan iets groots en hij werd meteen een enthoesiaste verdediger van het plan van Vanhabost.

  

In 1933 kwam ons bloemenuurwerk tot stand, nadat in juli 1932 een vraag, bij het Stadsbestuur van Oostende, was ingekomen uitgaande van de Heer Marcel Vanhabost uit Komen tot het gratis oprichten van een bloemenuurwerk en het plaatsen van 10 kolommen voorzien van een uurwerk.
Het tot stand komen was evenwel niet van een leien dakje gelopen gezien de tegenkanting van bepaalde verenigingen die, op de gekozen plaats, liever het standbeeld van Koning Leopold II hadden zien verrijzen. Door het weekblad “ Le Carillon” werd zelfs een referendum georganiseerd ten einde de overheid te bewegen toch maar het monument van Leopold II ( dat een plaats heeft gevonden op de Zeedijk ter hoogte van de Koninginnelaan) op te richten op de glooiïng van het Leopoldpark tegenover de laan met dezelfde naam.


Evenwel werd tijdens de Gemeenteraad van 3 maart 1933 aan het College toelating verleend om de onderhandelingen met de Heer Vanhabost tot een goed einde te brengen.
Bij beslissing van de Gemeenteraad van 5 augustus 1932 werd aan de Heer Vanhabost een concessie verleend, voor een termijn van 12 jaar, tot het oprichten van :

1. een bloemenuurwerk op de heuvel van het Leopoldpark, rechtover de Leopoldlaan ;
2. het oprichten van tien reclame zuilen met uurwerk op volgende plaatsen :
Kruispunt Van Iseghemlaan -Langestraat ( tegenover het Kursaal) -- Marie Joséplein -- Van
Iseghemlaan ( aan theater) -- Vissersplein --Alfons Pieterslaan ( ter hoogte St.Jozefskerk)
-- Kruispunt Petit Paris -- Koninginnelaan -- Zeedijk ( klein strand) -- Albertus Rond Punt en
Zeedijk Martiakerke.

In de concessie stond vermeld dat uitvoering, plaatsing en onderhoud ten laste zou komen van de concessiehouder, die zich tevens verbond geen publiciteit te maken voor andere zeestranden.
Verder zou, bij einde kontrakt, de zuilen eigendom worden van de Stad Oostende.


Bij het plaatsen van de reclamezuilen werden enkele wijzigingen aangebracht. Zo werden de geplande zuilen van het Vissersplein , Koninginnelaan en St. Jozefskerk onderscheidelijk aangebracht aan de Kapellebrug, het Badpaleis en de Vindictivelaan.

Het Bloemenuurwerk.

In januari 1933 werd een aanvang genomen met de werkzaamheden. De houten wijzerplaat werd, na enkele dagen, opnieuw uitgehaald ten einde aan de heuvel een betere glooiïng te geven om aldus een betere zichtbaarheid te waarborgen. Eind april werd het mechanisme aangebracht, mechanisme dat voortbewogen werd door een electrische motor van 22 volt met een kracht van 3/10 P.K. De minutenwijzer, 5,50 m. lang, woog 97 kg., terwijl de uurwijzer, 4,50m. lang, de 83 kg. benaderde. Op 23 juni 1933 werd een klok geplaatst, aangebracht bovenaan de helling, klok die het uur en het half uur zou aangeven. Deze klok, 95 kg. wegend en het jaartal 1748 vermeldend, kwam vanuit de oude St. Pieterskerk.


Deze klok heeft verder volgende vermelding :


“ Mijn meter is Mevrouw
Marie - Anna van Caloen
Vicomtesse De Vooght
Ghegooten ter eeren van
Maria O.L. Vrouwen
Joseph - Adriaen Le Bailly der Blende Lieden is mijn Peter
Ridder Heere van Inghenbur van Lande van ‘t Vrije”

Ten Titel van inlichting :
Marie - Anne van Caloen werd geboren op 24 januari 1720 uit het huwelijk van Pierre Balthazar van Caloen en van Christine Woestwynckele. Zij stierf te Brugge op 11 februari 1785.
Joseph - Adriaen Le Bailly werd geboren in 1691 als zoon van Joseph Le Bailly en Robertine Zeghers. Hij overleed te Brugge op 18 augustus 1778.


Waar het uurwerk door de heer Vanhabost werd geplaatst werd de bloemenversiering verzorgd door de Stedelijke beplantingsdienst onder de kundige leiding van de heer Collard.
Het onderwerp, dat ieder jaar in bloemen en planten wordt verwezenlijkt is een echte kleurensymphonie waarvoor de opeenvolgende directeuren van de beplantingsdienst, n.l. de heren Collard, Verhulst, Viaene, Watelle en Bil instaan. Het zijn ware kunstwerken die ten zeerste op prijs worden gesteld door duizenden en duizenden toeristen die er ieder jaar talrijke foto’s van maken, doch het waren evenzeer echte puzzels die door de stadshoveniers werden opgelost. Zoveel mogelijk werd daarbij ingespeeld op belangrijke evenementen, herdenkingen van historische feiten of bijzondere feestelijkheden die door het gemeentebestuur werden ingericht.

Op 8 november 1937 werden, in opdracht van de toenmalige directeur de heer Verhulst, talrijke wijzigingen aangebracht, zo onder meer :
* onderaan werd een fontein aangebracht, in de vorm van een vis die bestendig water spuit. Het
betrof een dolfijn in eterniet naar een model van de Oostendse beeldhouwer Daniel Devriendt
* langs weerszijden werden bakken aangebracht gevuld met bloemen en natuurlijke rotsen met
watervalletjes ;
* een verlichting met afwisselende kleuren die ‘s avonds voor een kleurensymphonie zorgden.

In 1938 werden de wijzers verkleind. De uurwijzer was dan nog 3 m. lang en woog 70 kg., terwijl de minutenwijzer 4 m. lang was en 90 kg. woog.
In 1958 voorzag het urbanisatieplan van de Stad Oostende het doortrekken van de autosnelweg Brussel - Oostende tot aan het Kursaal. Er was ernstig sprake het bloemenuurwerk af te schaffen. Dank zij evenwel de pers en de bevolking, die daartegen in opstand kwam, bleef het bloemenuurwerk toch bestaan, doch het leek alsof het op een eilandje stond, midden de twee takken van de uitloper van de autosnelweg waarbij wel gevaar bestond voor toeristen die het uurwerk op de gevoelige plaat wensten aan te brengen.
In 1963 werd dan eindelijk besloten het bloemenuurwerk een definitieve, minder gevaarlijke, plaats te geven. Zo kwam het dan op de plaats waar het thans nog te bewonderen valt.
In de loop der jaren maakte het bloemenuurwerk tal van veranderingen mee en werd het ook éénmaal verplaatst. Er bestaan talrijke prentkaarten die, voor een leek, moeilijk te classeren vallen.
Volgende verschillende patronen of motieven komen daarin voor :
1933 : het uurwerk heeft een ronde vorm, met bovenaan een afzetting van geschoren haagjes,
die het waterbekken verstoppen.
1934 : het haagje bovenaan is verdwenen. Er is een aarde verhoging aaangebracht,waarop,
in bloemen, de naam Oostende is aangemaakt. De wijzerplaats heeft een achthoekige
vorm.
1935 : de beide O’s van Oostende zijn in elkaar, in een letter, aangemaakt. De wijzerplaat is
een vierkant, terwijl onderaan de letters L. en A. ( initialen van Leopold en Astrid)
door elkaar gevlochten zijn.
1936 : wijzerplaat opnieuw achthoekig -- onderaan de letter L. (initiaal van Koning Leopold
III.)
1937 : gekroonde dubbele L. als garnituur vooraan.
1938 : de watervalletjes, bloembakken , vijver met siervis zijn aangebracht. Onderaan als
siermotieven : het wapenschild van West - Vlaanderen - de letter L. - een kroon
opnieuw de letter L. en het wapenschild van Oostende.
1939 : ongeveer identiek.
1940 - 1944 : geen versieringen gezien de oorlogstijd.
1945 : het uurwerk is niet aangelegd, doch er is wel een versiering in de vorm van het V. teken
versierd met de vlaggen vvan de geallieerde landen. Bovenaan de tekst : XII TH Manitoba Dragoons.
1946 : in de strook boven de wijzerplaat : 1846 - 1946. Onderaan als een flapperende wimpel :
Ostend - Dover ( ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de lijn Oostende -
Dover)
1947 : ronde wijzerplaat. Tekst bovenaan : Oostende.
1948 : ronde wijzerplaat voorzien van Romeinse cijfers. Bovenaan opnieuw het woord
“ Oostende “.
1949 : ronde wijzerplaat waarin een lier-motief is aangebracht (ter gelegenheid van het 100-
jarig bestaan van het muziekconservatorium). In de wimpel onderaan een notenbalk met noten.
1950 : ronde wijzerplaat met middenin een wit vlak waarop enkele lelies zijn aangebracht.
1951 : ronde wijzerplaat waarin een ankermotief is verwerkt ( naar aanleiding van het Zeevaartsalon dat te Oostende doorging).
1952 : bovenaan het woord “ Oostende “. Ronde wijzerplaat voorzien van de cijfers 3, 6 , 9
en 12. De andere cijfers zijn vervangen door strepen. Het centraal gedeelte van de wijzerplaat is ingenomen door een vierlob-motief.
1953 : bovenaan “ Oostende”. Opnieuw slechts vier cijfers in de wijzerplaat, n.l. 3, 6, 9 en 12.
De andere cijfers vervangen door ellipsvormen. Hoekige siermotieven in het centraal gedeelte van de wijzerplaat.
1954 : alle cijfers zijn in bloemen op de wijzerplaat aangebracht, dat het Rotary-embleem
vertoont, gezien het Rotary congres dat te Oostende werd gehouden.
1955 : bovenaan “Oostende “. Enkel de cijfers 3, 6, 9 en12 als cijfers uitgevoerd, de overige cijfers vervangen door vier gelijkbenige driehoeken die in het midden samenkomen.
1956 : jaar van het doortrekken van de autosnelweg Brussel - Oostende tot aan het Kursaal.
Bovenaan : Oostende -- Onderaan : Oostende - Brussel.
Enkel de cijfers 3, 6, 9 en 12 in bloemencijfers aangebracht. De overige pare cijfers
cirkelvormig, de onpare rechthoekig in bloemen aangebracht.
1957 : de twaalf cijfers in de wijzerplaat aangebracht. Onderaan is een banderol siermotieven in de vorm van gekoppelde letters J.
1958 : in de banderol onderaan Oostende - Monaco naar aanleiding van de jumelage tussen
beide steden.
Op de achterzijde van de glooiïng, waarop het uurwerk is aangebracht, prijken de wapenschilden van beide steden.
1959 : in de banderol onderaan : “ Albert - Paola “ ter gelegenheid van het huwelijk van
Prins Albert.
1960 : binnencirkel van de wijzerplaat in radvorm. Onderaan, in banderol, “ Oslo - Oostende”
naar aanleiding van de zeilwedstrijd Oslo - Oostende.
1961 : bovenaan “ Oostende “, centraal gedeelte van de wijzerplaat verdeeld in vier cirkelsegmenten.
1962 : bovenaan “ Oostende “terwijl het centraal gedeelte van de wijzerplaat bezet is met
vierkante bloemmotief.
Tevens het laatste jaar op zijn eerste originele plaats.


Op huidige plaats.

1963 : bovenaan “ Oostende “ - ronde wijzerplaat met in het centraal gedeelte cirkelmotieven
en onderaan een laag geschoren haag. Siervis, watervalletjes en bloembekken zijn,
gezien de verplaatsing, niet meer aanwezig.
1964 : in het teken van het duizend jarig bestaan van de Oostendse gemeenschap. In de
wijzerplaat is het wapenschild van Oostende aangebracht met daarin “1.000”.
1965 : bovenaan “ Oostende” - centraal gedeelte vertoont middenin een cirkel met vier cirkel
segmenten.
1966 : bovenaan “ Oostende” - middengedeelte vertoont ster met daar rond vier segmenten afgescheiden door drie punten.
1967 : bovenaan “ Oostende” - middenkant vertoont twee vierkanten omringd door vier
hartvormige figuurtjes.
1968 : bovenaan “ Oostende” - Centraal gedeelte cirkels -- lijnen lopen van middenpunt
tussen de cijfers 1/2 - 4/5 - 7/8 en 10/11.
1969 : bovenaan “ Oostende” - centraal gedeelte soort klaverblad.
1970 : bovenaan “ Oostende” - centraal gedeelte vertoont soort oog.
1971 : bovenaan “Oostende” - centraal gedeelte vertoont ellipsen.
Er bestaat een kaart met drumband “Willen is Kunnen” rondom het uurwerk.
1972 : bovenaan “Oostende” - centraal gedeelte volle cirkel met daarin vier bolvormige
driehoeken.
1973 : bovenaan “Oostende” - centraal gedeelte vertoont het Rotaryteken.
50 jaar Rotary te Oostende. Tijdens het Rotarycongres werd het woord Oostende
vervangen door “Rotary”.
1974 : bovenaan “Oostende” - Centraal gedeelte vertoont vier wijzertoppen met daartussen
vier ruitvormige figuurtjes.
1975 : bovenaan “ Oostende “ - centraal gedeelte ingenomen door cirkel met daarin een pijl.
1976 : bovenaan “Oostende” - centraal gedeelte ingenomen door stervormig figuur.
1977 : bovenaan “Oostende” - centraal gedeelte drie in elkaar passende cirkels. Buiten cirkel is voorzien van punten.
1978 : bovenaan “ Oostende” - centraal gedeelte vertoont boven en onder soort raket aan de ene zijde geflankeerd door twee driehoeken aan de andere zijde door twee cirkels.
1979 : bovenaan “ Oostende” -enkel de cijfers 3 - 6 - 9 en 12. De andere cijfers vervangen door balken.
1980 : bovenaan “Oostende” - eveneens enkel de cijfers 3 - 6 - 9 en 12. Centraal gedeelte
vier ovale figuren met tussenin cirkelsegmenten.
1981 : bovenaan “Oostende” - centraal gedeelte drie gevulde driehoeken. De buitenzijde is voorzien van punten.
1982 : bovenaan”Oostende” - enkel hoger vernoemde cijfers, de andere vervangen door punten. Centraal gedeelte vertoont vier wijzertoppen.
1983 : bovenaan “Oostende” - In wijzerplaat, onder de cijfers 3 en 9, de getallen 33 - 83 naar
aanleiding van 50 jaar bloemenuurwerk.
1984 : bovenaan vermelding van datum. Iedere dag aangepast. Geen cijfers op de wijzerplaat.
1985 : bovenaan “Oostende” - op de plaats van het cijfer 12 in de wijzerplaat komt de hoed
van James Ensor. Onderaan de wijzerplaat de naam “ Ensor”. Gans onderaan, onafhankelijk van de wijzerplaat komt de datum. Naar a.l.v. het Ensorjaar.1986 : bovenaan “Oostende” - wijzerplaat vervangen door de letters van Leopoldpark. Op de
plaats van de 6 komt het getal 125.
Naar aanleiding van het 125 jarig bestaan van het Leopoldpark. Onderaan opnieuw de datum.
1987 : bovenaan “Oostende” - onderaan opnieuw de datum.
1988 : bovenaan “ Oostende” - in plaats van de datum, onderaan de wijzerplaat, zijn drie rechthoekige figuurtjes aangebracht. In centraal gedeelte zijn de letters O.S.C. te
zien. Dit naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van Ostend Swimming Club
1989 : bovenaan “Oostende” - opnieuw Romeinse cijfers- onderaan opnieuw dagelijkse
datumwijziging.
1990 : bovenaan ‘”Oostende” - onderaan dagelijkse datumwijziging. Enkel de Romeinse cijfers II - IV - VI - VIII - X en XII.
1991 : bovenaan “ Oostende” - onderaan dagelijkse datumwijziging. In centraal gedeelte kan men klein bootje onderscheiden.
1992 : bovenaan “Oostende” - onderaan dagelijkse datumwijziging. Centraal gedeelte
voorzien van vier wijzerpunten.
1993 : bovenaan “Oostende” - wijzerplaat niet voorzien van cijfers. Men kan wel het getal 100 onderscheiden onderaan de cijferplaat. Naar aanleiding van 100 jaar kunstacademie.
1994 : bovenaan “Oostende” - enkel de cijfers 3 - 6 - 9 en 12. Onderaan opnieuw dagelijkse datumwijziging.
1995 : bovenaan “Oostende” - zelfde cijfers maar aangebracht in hartvormige figuurtjes.
1996 : bovenaan “Oostende” - dagelijkse datumwijziging.Nabeschouwingen

Om U een gedacht te geven van de zware opdracht die de Oostendse beplantingsdienst vervulde tijdens het opmaken van het bloemenuurwerk willen wij even terugblikken op 1962, zijnde het laatste jaar dat het uurwerk op de oorspronkelijke plaats stond opgesteld .
Tijdens dit jaar werden volgende verschillende bloemensoorten gebruikt waarvan hier het aantal en de namen :
1.700 pyrithrum toison d’or
3.000 althernanthera atropurpurea
5.000 althernanthera rubra
1.300 althernanthera aurea
150 gnophanium grenatum
150 mesembrienthenum cordi folium
600 agerentum mexicanum
145 echeveria metallica
500 echeveria rosacea
914 echeveria glauca
600 santolina chamaecyparisus

Dit maakt meer dan 14.000 planten alleen voor het cadran van het uurwerk ; de andere versieringen zijn daar niet inbegrepen


(Maurice Ferier)
geschreven op 16/11/2005
bertinoOs du fore voe de deure stoat oftewel os du faistdagen ankommen moenkik altied pézje an vrienden dank vroeger vele gezien hen op de foore, in danszoalun of in un cafésjangtang en  die nu voe altied weg zien. Sommugun zien ollange vergeten, mo anderen kommen altied mo in mien gedachten.Special du deze die in caféés of op het tonneel opkwamen tzie os zanger, tzie os spieker. Pijnzen dikkels an Lucy Monty, an de Brainiengnoare Jerom Depoorter, an Leonard, de strop die du ostendsche revuus voe dun orlooge makte, mo voeral aan du broers Lingier.'     Charl, dun oedsten, was nun komieken die...
geschreven op 28/03/2013
den-ouwen-zen-ottoo Den ouwen zen ottoo. Si menschen, ‘k Gon ik e kir e woordje verteln over den ouwen zen ottoo. Nie datten ie met e specialen ottoo raid of e twa wi, mo de stoten dan der in, met en roend zen ottoo gebeurd zien kannek verre een olve boek mee vuln.   Alli, ‘k gon ier e ki de beste deruut aaln: Dail 1 (Voe den aisten ier stoat der in de gesproken versje een uutleg over e lailik stemmetje, en ojje da wilt oren moej mo luustern ee).   Op e dag ziem’ op weg voe me grotmoeder, die op de Nieuwpoortsesteenweg weunde, te gon bezoeken. En, lik van...
geschreven op 26/12/2010
op-de-vissemartOp de vissemarkt zien 'k ik geboren Op de vissemarkt zien 'k ik gekend Zonder vis ton loop ik verloren Mo me vis zien 'k ik kontent 'k lezen noois gin boeken of gazetten Politiek lappe'k ik in den hoek En al mosten ze de wereld verzetten 'k vagen aan alles vierkant me broek Mor ols de vis te diere is Loop ik met buts of hoaring Een ploate of een kabeljouw Dat is mijn leven Nog noois van sedert Ik ben getrouwd Loop ik buuten de schreve Ik leuren altied met mijn karre Langs de straten En 'komt...
geschreven op 12/03/2013
de-vlam-in-de-cafe   Alli, Den Ertelijken is ier were voe nog e ki ze woordje te plassairen zi, en 't go weer' an de rebben oeden wi, je magt da geloven. Ewel, da was in de tied, 'k werkteg ik als muzikant in e café in de Langestroat'ee,en, ja, me moesten doar ook oltied dwoaze stoten tegenkommen, of 't schilde nie vele. Ke komn dor op een avend binnen, 't zaat nog gin volk, en zegt de boas tegen mien "ewel", zegten, "ken dor wer' e twa tegengekomn wi". Ja, 'k zeggen "'t zoe were nie roare zien, 't begunt ol were goed", 'k zeggen "van wa...
geschreven op 24/02/2013
gloria-of-oe-da-ziekte-je-reuke-en-smake-ku-beinvloedenAlli, menschen, Den Ertelijken is ier were, dus oed junder mor ant gas ee. 'k Werkteg ik in de tied in e cafeetje in de Langestroate ols muzikant, gelik dajje dor in de tied nog vele cafees met levende muziek aat. Mo nu, op een avond woarenk ik e ki zoe ziek of een oend ee, oesten, niezen, snottern, me neuze moeten snuuten zoender stoppen, enfin, je kat da wel ee. En gelik da junder verzekers ol wit, ojje dat et in de zomer is da nie gemakkelik van dorover te graken ee, dus, ke giengen ik dat e ki wetenschappelijk oplossen zi.   'k Zeggen...
geschreven op 11/02/2013
afhalen-in-oosteneMoet je in Oostende zijn? Kom dan je bestelling bij mij thuis afhalen. Geef een belletje (0477/70 67 13) en we spreken af wanneer je je spullen kan komen afhalen. Natuurlijk zijn er dan geen verzendkosten.
geschreven op 09/02/2013
oe-daddet-in-t-leven-toch-ku-goanSommige menschen zien gelovig, sommige zien da nie, der zien der ook die agnost zien, da wilt zeggen dan ze et bestoan van een Opperwezen nie blindeliengs anneemn, mor ook nie direct oentkennen, omdan zet nie zeker zien. Nu, me vertellienge got ier nu nie over e discuusje otter e God bestot of nie, of e debat on de menschen zoen moeten gelovig zien of nie, voe mien is iederain dor vrie in, mo wat dank wiln uutainzetten met men inleidienge is dat je hetginne dank gon verteln verschillende stempels ku geven, zegt dertegen geluk, lot, noodlot of Voorzienigheid,feit is dan der sommige diengen...
geschreven op 07/02/2013
diengen-dank-ik-meegemakt-enMenschen, 'k Gon junder e ki 't ain en 't ander verteln uut mien riek gevulde carrière ols muzikant. Ik en vele dwoaze stoten meegemakt, en 'k wiln junder dor nu en ton e ki dailachtig an maken, wa peis je?   Nu, voe te begunnen, 'k werkteg ik vele met e vintje, E'tje gom em aiten, en je weundeg ie ook in Ostende. Nu, E'tje was e hail goe muzikant, goed op ze saxofong en ze klarinette en op ze fluute kosten ook ze plang trekken, je speelde zelfs op e (zelve gemakte) panfluute.   't Ainigste noadail daj aat met E'tje...
geschreven op 10/01/2013
ostende-in-argentinieOstende is een toeristische badplaats met ongeveer 6000 inwoners in de provincie Buenos Aires aan de Argentijnse kust. In het noorden wordt Ostende begrensd door de badplaats Mar de Ostende, in het Zuid-oosten door Valeria en de Argentijnse zee en in het westen door Gral Madariaga. Het landschap wordt gekenmerkt door hoge duinen en brede stranden omzoomd met schaduwrijke Tamarisken. De bewoners zijn grotendeels werkzaam in de toeristische sector en de bouw.       In 1908 kwamen de Belgen Fernand Robette (Fernando Robette) en Augustin Poli met het plan om in Argentinë een zusterstad naar het model van Oostende in België te bouwen....
geschreven op 05/12/2012
visserslied-lijk-petrus-wandlend-op-de-baren   Lijk Petrus wandlend op de barengesteund op uw almachtig woord,zo laat gerust ons vissers varenen leid hen naar een veilig oord. Referein O Jezus, die de macht der windenbeteugelt op hun wilde vaart;verbied toch dat z'ons vissers hind'renen leid hen rustig havenwaarts,en leid hen rustig havenwaarts,  Gij spraakt en Petrus wierp ten grondezijn net dat rijk gezegend werd,zo spaar ons vissers van de zondeen geef uw zegen aan hun werk. Referein: O Jezus, die de macht der windenbeteugelt op hun wilde vaart;verbied toch dat z'ons vissers hind'renen leid hen rustig havenwaarts,en leid hen rustig havenwaarts, Heil'ge Maagd, o vlekkeloze Moeder,O Gij, de ster der woeste...
geschreven op 02/12/2012
oostende-oender-woaterEen andere tegenwoordig vergeten Oostendse zanger met een prachtige stem is "Zwarte pier". In een Oostendse revue begin jaren 70 zingt hij "Oostende Oender woater". Dit lied werd Oorspronkelijk gezongen door de Oostendse brandweerman, Albert Lingier, alias Bertino op de melodie van "La petite Diligeance". Ik vind echter niets van informatie over "zwarte pier".  Wie was dat, heeft er iemand hem gekend? Alle informatie is welkom. wie peinst er nog op dezen dag,ostende oender woater.da was zeker e nat beslagdie storm da was floaterin vele uzen of cafés was ter leute of rust't woater kwam oender me canapéen oender me bedde geklutst't...
geschreven op 23/11/2012
oostende-kan-ik-noois-vergetenPete Monti (Brixham 1941 - Oostende 2001) was de broer van Lucy Monti. Hij heeft heel wat Engelstalige liedjes opgenomen, maar is in Oostende vooral gekend voor het mooie "Oostende kan ik noois vergeten". Op Wikipedia staat een artikel over Pete Monti Hieronder vind je het liedje zoials het op "Hier spreekt men Oostends uit 1973 staat.   Oostende kan ik noois vergetenAl enk heel de wereld gezienik moen van nie anders mi wetenze moe nie anders mi bienOstende voa mien zie je de schoanstevoa joen is mien erte zo vulier voel ik me thuuszelfs zo arm of e luusSchoon Oostende, voa mien...
geschreven op 23/11/2012
kleen-verdriet-groot-verdrietEen van de bekendste liedjes van Lucy Monti, die niet door Lucy Loes overgenomen werd is "Klain verdriet, groot verdriet".     Kleen verdriet, groot verdriettekst en muziek: Freddy Feys, Jo Deensen, P. BourbousseZang: Lucy Monti  Kleen verdriet, groot verdriet't zie moa woorden in de wiendKleen verdriet, groot verdrietvoor e vischerskiendbluft er een schiptje te lang over tiedOp de fladdem, kanoal of de noordIs'ter zo schiptje ze joengen weer kwietof was ter e molfiet an boordKleen verdriet, groot verdriet't zie moa woorden in de wiendklein verdriet, groot verdriett'is toch moeders kiendE vischer e gin eurehet zeegat is z'n thuuswoar dat em ook ze vangsten...
geschreven op 22/11/2012
op-de-viertorreIk heb op de zolder nog een dubbel LP met Oostendse liedjes en sketches. Alles werd begin jaren 70 opgenomen in "Het wit paard" te Oostende. Een eerste liedje die ik jullie zeker niet wil onthouden is: Op de viertorre is 't schoane voa leven" gezongen door Lucy Monti. Lucy Monti, geboren als Lucienne Bollenberg was een gevierde Oostendse zangeres. Haar liedjes zoals Oostende Oender woater werden geschreven door Bertino (Berten Lingier) en een aantal samen met haar broer Pete Monti (Pierre Bollenberg). Maar de meeste liedjes zoals "Bie us an't zeetje, kleen verdriet, groot verdriet, op de viertorre, 't is gedoan...
geschreven op 06/08/2012
pomairPomair, de geschiedenis van een Oostendse luchtvaartmaatschappij   Vloot Pomair: 1 DC6 (OO-CTK) in eigendom + 2 leased van Frachtflug Iceland (TF-OAA, TF-OAD) 3  DC8 (OO-AMI, OO->CMB, OO-TCP) Gloriejaren Charles Pommé richt Transpommair op 1 maart 1970 op. De stichter van een afhandelingsbedrijf "Inair", Aubin Vanbellegem, vervoegde de venootschap. Busproducent Vanhool en de Boreas corporation uit Florida waren ook elk voor een derde eigenaar van de aandelen. Na de levering van een ex- sabena DC6 begon de dienstverlening op 1 maart 1971 met een vlucht van Oostende naar Jersey. Aan boord was o.a. burgemeester Jan Piers. Doordat er ook een wegtransportonderneming bestond met de zelfde naam werd...
geschreven op 23/06/2012
k-stoan-gisteren-aan-de-luchten           'k Stoegn gistern aan de luchten achter zuk een ottootje zoender plak, je weet wel, nen Axam of zukkentwa.           't is groen en 'k zien dat'n de neiginge et voa te vertrekken, moar je bluuft stoan.           'k Zeggen in mijn eigen, allis, seffes is 't weere rood. Ja, lap, 't was van da!           't Wordt were groen moar je bluuft ie were stoan.           'k Zegge in mijn eigen, allez, seffes is't...
geschreven op 21/05/2012
privacy-policyOostendseverhalen zal uw gegevens nooit delen met derde partijen. Uw inschrijvingsgegevens voor de nieuwsbrief zullen enkel gebruikt worden om u  af en toe een nieuwsbrief op te sturen. In elke nieuwsbrief is een link voorzien waarop u kan klikken als u de nieuwsbrief niet meer zal ontvangen. Als u facebook toepassingen op deze site gebruikt gelden de privacy instellingen van facebook. Deze site draait op een content managementsysteem. We proberen altijd de laatste veiligheidspatches te gebruiken. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kwaadwilige hackpogingen.
geschreven op 12/11/2011
oostendse-verhalen-nu-ook-met-facebookOostendse Verhalen met Faceboek     Je kan nu ook  via Facebook commentaar geven op de artikels. Dit is nog maar een eerste test, de bedoeling is om de integratie te verbeteren.  Klik voor de artikels op "Lees meer" dan onderaan de tekst zie de mogelijkheid om via facebook te reageren. Pas op, je moet op dat moment wel ingelogd zijn op facebook.                                
geschreven op 13/12/2005
site-van-het-jaar-resultaatOostendse Verhalen behaalde een 45e plaats op 100 in de verkiezing van de Site van het jaar. Ik vind dit een redelijk resultaat. Vooral wil ik de 1725 mensen die deze site gesteund hebben heel erg bedanken. Volgend jaar gaan we er opnieuw voor!
geschreven op 05/07/2005
oostendse-verhalen-in-het-nieuwOp deze vernieuwde site kun je nu zelf gemakkelijker verhalen en informatie neerpennen. Het volstaat je in te schrijven (rechter navigatie) en je kan van start.Het overzetten van de site naar een ander systeem heeft me veel meer tijd en moeite gekost dan vermoed.  Een aantal mensen zaten achter m'n vodden om het toch zo snel mogelijk weer on-line te gaan (hé Mauref ;-)). Dus hier volgt het resultaat, het is nog niet perfect, maar de meest succesvolle delen staan weer on-line.Voorlopig moeten we het echter nog stellen zonder het "Oostends Woordenboek", "De Oostendse Plaatsnamen" en Quiz.  Maar de vernieuwde vorm...
geschreven op 10/11/2005
oostendse-verhalen-genomineerd-voor-beste-amateursite Vorige maand werd Oostendse verhalen genomineerd voor de webolympics voor de "beste door een content Management gedreven site". Jammer genoeg kon deze site de concurrentie met grote kleppers zoals Studio 100 niet aan. Ondertussen werd deze site in de categorie "Beste Amateursite" genomineerd voor de "Site van het Jaar". Deze wedsrijd wordt georganiseerd door o.a. PC-Magazine en Clickx. Steun deze site, en stem vanaf 14 november op "Oostendse Verhalen". http://www.sitevanhetjaar.be
geschreven op 17/11/2005
oostends-woordenboek-onlineHet Oostends Woordenboek staat ONLINE Het is zover, sinds vandaag kunt u het Oostends woordenboek met meer dan 30.000 Oostendse woorden en uitdrukkingen ook online raadplegen. Er kan gezocht worden op het Oostendse woord, in de verklaring of in extra weetjes. Per zoekopdracht krijgt u maximum 5 resultaten.Sinds een een paar dagen kunt u het Oostends woordenboek ook online bestellen. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u zich eerst even registreren. (Ik werk aan een oplossing zodat er ook zonder registratie besteld kan worden).
geschreven op 20/12/2005
oostende-graag-gezienBinnenkort kun je vanop Oostendse Verhalen een nieuw boekje aankopen. Oostende graag gezien, een prachtig boekje geschreven door Siegfried Debaeke waarin de oudste prentkaarten van Oostende staan afgebeeld. Meer dan 220 prentkaarten draaien de klok 100 jaar terug, tot 1895-1914.Het boekje steekt van wal met de eerste prentkaarten die van Oostende verschenen, nl. op het einde van de 19de eeuw. Er staan geen foto's op afgebeeld, wel prachtige, kleurrijke lithotekeningen. Het zijn effenaf pareltjes die o.m. het kursaal, de zeedijk, vissers en strandtaferelen tonen.Daarna komen de prentkaarten met foto's. Ze tonen leuke strandtaferelen, de stoomtram en de mailboten, verkeersvrije straten, Leopold...
geschreven op 30/08/2006
nieuwe-druk-oostends-woordenboek Op 15 september stelt Roland Desnerck in de visserijschool zijn nieuw sterk uitgebreid Oostends Woordenboek voor. Het woordenboek is even dik maar een stuk groter dan de vorige uitgave. Er staan ook honderden nieuwe woorden en begrippen in. Het Nieuwe Oostendse woordenboek is ook verkrijgbaar via Oostendse Verhalen aan 50 Euro exclusief verzendingskosten. Het online "Oostends Wienkeltje" is sinds kort terug online. Koop het woordenboek hier
geschreven op 16/04/2012
kleren-en-accesoires-in-het-oostendsZoek je een origineel geschenkje? Sinds vandaag kun je bij Oostendse verhalen Een T-Shirt, een Slabbetje (of ene Kwielebabbe), een unieke jas (een trèèniengsveste) kopen aan redelijke prijzen. Daartoe werkt "Oostendse Verhalen" samen met Spreadshirt, de marktleider voor het bedrukken van kleine hoeveelheden textiel. bezoek vlug het Westvlaams Wienkeltje Allemaal hebben ze 1 ding gemeen, ze zijn bedrukt met Oostendse woorden en uitdrukkingen.            
geschreven op 15/09/2005
het-oostends-woordenboek-gaat-on-line  De kogel is door de kerk. Nog dit jaar zal het Oostends woordenboek van Roland Desnerck gedeeltelijk Online raadpleegbaar zijn via deze site. Ik ben nu druk bezig met het programmeren van de interface en het omzetten van de inhoud naar een on-line bruikbaar formaat. Bovendien zul je via deze site binnenkort ook on-line allerhande boeken en andere souvenirs i.v.m. Oostende kunnen kopen. (Ja, ook het Oostends Woordenboek).Ga bij wijze van voorproefje eens kijken op "Spelling".Hou deze site en de lokale pers in het oog, want er zal binnenkort veel veranderen.Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om een oproep...
geschreven op 04/07/2005
oostendse-grammatica Oostends voor aangespoelden   GRAMMATICA De G en de H De tweeklank UI wordt U   De eind N en Glottisslag   Ik zien i.p.v. ik Ben   Lange IJ wordt IE   De èè klank   1) De G en de H In Het Oostends wordt de H nooit uitgesproken waar ze in het Nederlands wel uitgesproken wordt. Het lidwoord wordt wel verbonden met het volgende woord NEDERLANDS OOSTENS UTSPRAKE HOND Een OEND TERUG  
geschreven op 17/05/2012
taalfiche-in-de-supermarktDe supermart Vandaege goan me op bezoek in de supermart. Hier vind je de enkele van de belangrijkste termen die je in de supermarkt zeker kan gebruiken. De taalfiches kun je zekers helpen voe as angespoelden je weg te vieng in de supermart.     Nederlands Ostends Frans Vlaemsch Français Welkom Welkom Je zyt wel ekommen Bienvenue De parking De parking ('n) autoperk Le parking De fietsenstalling fietsstalling   Le garage à vélos De winkelwagen e karretje   Le caddie De mand e mande ('n) panger La panier De ingang den ingang ('t) ingaen L'entrée De afdeling de afdelinge   Le rayon Het rek 't rek   L'étagère De bloemen de bloemn De bloemen Les fleurs Fruit en groenten fruut en groensels ('t) fruut en Groensel Les fruits & légumes De beenhouwerij de beenhouwerie De beenhouwerie La boucherie De fijne vleeswaren toespiezje Spik-slaggerie La charcuterie (produits) De zuivelproducten melk   Les produits laitiers De traiteur de traiteur   Le traiteur De...
geschreven op 17/05/2012
taalfichesBier, Biena nietent is zoa belangriek in't leven van e ostendenaore dan af  je en toe en ki e goe pientje bier te drienkn. As angespoelden is 't ton oak van levensbelang voe op café of restaurang duudelijk te maken dat je dust et. (dust = dorst). Nederlands Ostens Vlaemsch Français De brouwerij De brouwerie   La brasserie De brouwzaal De brouwzale   La salle de brassage De kookketel De kookketel   La cuve d'ébullition De gistkuip De gistiengskuupe   La cuve de fermentation De warme kelder De warme kelder   La cave chaude De koude kelder De koede kelder   La cave froide De ingrediënten d'ingrédientn   Les ingrédients Het water 't woater Het waeter L'eau De gerst de gest   L'orge De bierhop De hoppe   Le houblon Het mout de moet   Le malt De gist de gist   La levure Het brouwproces...
geschreven op 17/05/2012
taalfiche-t-openboar-vervoer't openboar vervoer Vandaege pakken me de tring, tram of bus. Zie je e angespoelden, mat de taalfiches ier kun je de noaste ki proberen voa 't openboar vervoer in 't ostens te pakken.     Nederlands Ostends Vlaemsch Français De bus de bus   Le bus De bushalte de bushalte   L'arrêt de bus Het bushokje 't buskotje     De buslijn de busliene   La ligne de bus De tram de tram   Le tramway De tramhalte 't tramhalte   L'arrêt de tramway Het tramhokje 't tramkotje     De tramlijn de tramsporen   La ligne de tramway De metro de mitro   Le métro Het metrostation de mitrostoasje   La station de métro De metrolijn de mitroliene   La ligne de métro De trein de tring   Le train Het station de stoasje De staesje La gare De treinlijn de tringliene   La ligne de train Het netplan de koarte   Le plan du réseau De kaartautomaat kartjesmachine   Le distributeur de...