Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Houding in Vlaamse Regering over bouwvergunning PPS Oosteroever Oostende

Houding in Vlaamse Regering over bouwvergunning PPS Oosteroever Oostende

Open brief van N-VA Bredene en Oostende:

Geachte minister, eerstdaags komt normaal gezien de goedkeuring van een eerste bouwvergunning voor het PPS-project Oosteroever Oostende op de agenda van de Vlaamse Regering. Langs deze weg wijzen we u graag nog eens op de bezwaren die we, het voorbije anderhalf jaar al bij verschillende gelegenheden aan het kabinet van minister Muyters hebben meegedeeld.


Vanuit N-VA Oostende en N-VA Bredene hebben we ons steeds verzet tegen het ontwikkelen van een woonfunctie van dergelijke schaal in het unieke voorhavengebied van de Oostendse haven. Onze beweegredenen hiervoor situeren zich in de eerste plaats op economisch vlak.

Het is onze overtuiging en vrees dat de nieuwe woonfunctie op die plaats nefast zal zijn voor een heropleving van de haven. Meer nog, het zou de doodsteek voor de haven zijn. Bewoners zullen zich van talrijke procedures kunnen bedienen om verschijnselen, eigen aan economische havenactiviteit maar die zij als hinderlijk ervaren, aan te klagen. Uiteindelijk zullen de bedrijven
in de voorhaven moeten inbinden en verdwijnen.

De verrottingsstrategie die het Oostendse stadsbestuur op deze site al jaren hanteert is moreel verwerpelijk.  Al jaren laat men er  de ondernemers in het ongewisse over de steeds wijzigende plannen.  Het gevolg van deze tergende rechtsonzekerheid is dat ondernemers bepaalde
investeringen uitstellen.  De rechtsonzekerheid nog langer rekken door een nieuwe woonfunctie, die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een klachtenregen aan het adres van de ondernemers zal veroorzaken, kan volgens ons geen optie zijn.

We wijzen u er overigens graag nog eens op dat, ondanks alles, vandaag zowat 1000 mensen, veelal laaggeschoolden, in de voorhaven zijn tewerkgesteld.

Vaak wordt een herlokalisatie aangereikt als alternatief voor de vele KMO’s die er nu actief zijn. Heel wat van die bedrijven vormen een unieke cluster aan expertise en know-how wat betreft maritieme activiteiten. Herlokalisatie is hier dus niet wenselijk, dat zou namelijk die unieke cluster onomkeerbaar verbreken.

Daarnaast hebben we nog bezwaren op vlak van mobiliteit en leefbaarheid van de ruimere omgeving. De minieme ontsluiting van de voorhaven zorgt nu al voor problemen. Met dit nieuwe PPS-project mikt men op 1.200 actieve gezinnen. De mobiliteitsbehoefte van 1.200 actieve gezinnen kan onmogelijk worden gelenigd op deze site. Tegelijk zou de mobiliteit en leefbaarheid op de Oostendse Vuurtorenwijk en Bredene erg onder druk komen te staan.

Om die redenen, maar in het bijzonder omwille van de onomkeerbare economische schade die door een nieuwe woonfunctie op deze plaats zou worden toegebracht aan het al kwetsbare economisch weefsel in Oostende, verzetten we ons al jaren tegen dit nieuwe project. We zullen ons ook blijven verzetten. We hopen dat we hierin op uw steun mogen rekenen door binnen de Vlaamse Regering geen bouwvergunning goed te keuren voor dit PPS-project. Meer nog, we durven u vragen om alles in het werk te stellen om een nieuw en duurzaam élan voor de Oostendse haven mee mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet,

Manu Beuselinck, Kamerlid N-VA
Björn Anseeuw, Voorzitter N-VA Oostende
Kris Opdedrynck, Voorzitter N-VA Bredene

 

 

Read more http://oostendseoosteroever.be/199-houding-in-vlaamse-regering-over-bouwvergunning-pps-oosteroever-oostende.html