Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Een Oed Wuuvetje


 
Die visjher van mien
‘k en em zoo gèèrn gezien

E weumplekke woarin dad'r e sjhrieftafel stoat. Up 't sjhèève tafelbled ligt'r e bril woavan da de gloazn in de zunne blienkn. Wa verder up da tafelbled e roend pleksje.


Een oensjhuldig luchtpleksje ...

 
Boovn ist'r nog e weumplekke. Een oed wuuvetje zit doa up e wiegestoel. De luchsjes in heur oogen zien ol joarnlang uutgeblust.Die visjher van mien
'k en em zoo gèèrn gezien

Woarom toch, vraagt da wuuvetje heur of, spokt da liedje nu ol daagnlang in me kop? Ze sjhud med' heur kop, nimt de gazette en probèèrt deur te léézn da spokliedje uut heur kop te zètn. Orloge! Osan mo vors orloge! Woarom drukn ze toch gin gazétn med' olèène moa goê nieuws?

Els pekkelt zèère noa heur werk. Ze komt voabie e fiekfakwienkel en kan't nie loatn van e ki in d' éétaloage te kiekn. Doar stoat e secretaire. Wadde sjhattig dieng! E ferme goestieng voa te koopn. Dom! 'k En ol zoo'n sjhrieftafel. En twèè zoe toch te zot zien?

Up da sjhèève tafelbled osan mo die bril mê doaneffens e luchtpleksje en doarin e roetpleksje. Een oensjhuldig roetpleksje ...

't Oed wuuvetje verveeld'heur eign. Ze zoe gèèrn met etwien e babbeltje sloan. Moa Els is noa heur werk. 'k Zoen mesjhien bééter in e rusthuus zitn. Moa 'k zien zoo benauwd voa tusjhen ol die oede wuuvers te zitn. Woarom toch? Zie m'hier zitn. Olèène en verloatn ... Kurieus toch oe da Els up heur pa geliekt. Dorre. On'k Els zien ton zien'k Dorre.


Die visjher van mien
'k en em zoo gèèrn gezien
 
Verrekt! Da liedje wééroal. Ghoa da ton nooit up oedn? Weg! Ghoa weg verdomme! Een ander liedje. Een ander liedje osjeblief!


Une Ostendaise
Pleure sur sa chaise
.................
Il y a deux sortes de gens
Il y a les vivants
Et ceux qui sont en mer


Ochèère Dorre ... 'k En me lieve visjherman up ze boot zien uutvoarn. En 'k en em nooit mi wéére gezien. 't Sjhip is vergoan mê man en mê muus.


Up da sjhèève tafelbled nog oltied die bril mê doaneffens e luchtpleksje en doarin e roetpleksje. Nie zoo oensjhuldig mi, want 't begint te smoorn ...

Els pekkelt zèère noa heur werk. Ze komt voabie e brillewienkel en bluuft almeddeki stakestief stoan. Z'opent heur sacoche ... Shitt! Me bril vergéétn! Zoender bril ka z'heur burowerk nie doen. En z'is ol zoo verre van uus. In de verte zie ze e bus ofkommen. Gelukkig ist'r e bushoalte an den overkant. Els vliegt de stroate over, struukelt en voalt. E passant helpd'heur rechte stoan. Heur hand en rébm doen zèèr. Achter e nie ol te vriendelike bedankienge verdwient Els in de bus.

E brandreuke os Els de vordeure open doet ... Mèd e natte handdoek ka ze 't vier up de sjhrieftafel blusjhn. Els kiekt omhooge: zwarte plèkn up 't wit plafong. Mama! Els vliegt de trap up ...

Up de tafel: broad, butter en hammevlèès. E gazette ligt up de groend. An de meur e foto van Antony: e zooitje visjhervrouwn in paniek up 't hoofd. Storm up zèè. Die wuuvers hoopn dad'hunder vint levend ghoa thuus komn.

In de wiegestoel ligt 't oed wuuvetje staakestief achterover. Heur moend wagewied oopn. Mama!

't Oed wuuvetje oopent heur oogn en kiekt verbouwerèèrd noa da gezicht voar heur. Dorre?


Die visjher van mien
'k en em zoo gèèrn gezien